Eindgebruikerslicentie voor GetIN

 1. Scope van de licentie
  1.1. IDODI BV verstrekt hierbij aan de rechtmatige verkrijger van GetIN (“u”) een gebruiksrecht voor deze App.
  1.2. Deze licentie is persoonsgebonden. De App mag alleen gebruikt worden op het apparaat waarop de App is gedownload en geïnstalleerd.
  1.3. Het doel van de App is het leveren van een dienst voor de zakelijke markt, het staat gebruikers uiteraard vrij om GetIN te gebruiken op welke manier zij dat wil binnen de grenzen van deze voorwaarden en de wet.
  1.4. Het is niet toegestaan om:
 • de broncode van de App te reverse engineeren of de App te decompileren, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht of toepasselijke opensourcelicentie is toegestaan;
 • de App in kopie te geven aan derden;
 • de App in sublicentie te geven of beschikbaar te stellen aan derden, middels verhuur, Software-as-a-Service constructies of anderszins;
 • wijzigingen aan te brengen in de App, behoudens voor zover dit bij bepaling van dwingend recht is toegestaan;
 • aanduidingen van IDODI BV als rechthebbende op de App of delen daarvan te verwijderen of onleesbaar te maken.

1.5. U mag een reservekopie van de App maken. Deze reservekopie mag u echter niet zelfstandig gebruiken of verhandelen of verspreiden anders dan in combinatie met de originele App.
1.6. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Apple’s Appstore voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.
1.7. Naast de hieronder opgenomen bepalingen kan Google Play voorwaarden stellen aan het verkrijgen van de App, het gebruiken daarvan en aanverwante zaken.
1.8. Raadpleeg hiervoor de gebruiksvoorwaarden en privacyverklaring van Apple’s Appstore,Google Play, en eventueel van toepassing zijnde voorwaarden op de website van de betreffende aanbieder.

 1. Intellectuele eigendom
  2.1. Alle rechten op de App, de bijbehorende documentatie en alle wijzigingen en uitbreidingen hierop liggen en blijven bij IDODI BV. U verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die voortvloeien uit de strekking van deze overeenkomst of die schriftelijk worden toegekend en voor het overige mag u de App niet gebruiken, verveelvoudigen of openbaar maken.
  2.2. De App omvat open source software van derden. Hun respectieve rechthebbenden verlenen u een gebruiksrecht onder de betreffende opensourcelicenties. Deze eindgebruikerslicentie geldt niet op deze opensourcepakketten, en niets uit deze eindgebruikerslicentie mag worden opgevat als een beperking van een recht aan u verleend onder een opensourcelicentie.

Open source licenties:

 • PCL (Apache License)
  Version 2.0, January 2004
  https://opensource.org/licenses/Apache-2.0
 • FastAndroidCamera (Apache License)
  Version 2.0, January 2004
  http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
 • Modernhttpclient (MIT License)
  Copyright (c) 2013 Paul Betts
  https://github.com/anaisbetts/ModernHttpClient/blob/master/COPYING
 • Ngraphics (MIT License)
  Copyright (c) 2015 Frank A. Krueger
  https://github.com/praeclarum/NGraphics/blob/master/LICENSE
 • sqlite-net-pcl (MIT License)
  Copyright (c) Krueger Systems, Inc.
  https://github.com/praeclarum/sqlite-net
 • SQLitePCLRaw (Apache License)
  Version 2.0, January 2004
  https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.bundle_green/1.1.14/license”>https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.bundle_green/1.1.14/license
  https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.core/1.1.14/license”>https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.core/1.1.14/license
  https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3.android/1.1.14/license”>https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.lib.e_sqlite3.android/1.1.14/license
  https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.provider.e_sqlite3.android/1.1.14/license”>https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.provider.e_sqlite3.android/1.1.14/license
  https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.provider.sqlite3.ios_unified/1.1.14/license”>https://www.nuget.org/packages/SQLitePCLRaw.provider.sqlite3.ios_unified/1.1.14/license
 • Numerics.Vectors (MIT License)
  Copyright (c) .NET Foundation and Contributors
  https://github.com/dotnet/corefx/blob/master/LICENSE.TXT
 • Runtime.Serialization.Primitives
  https://dotnet.microsoft.com/dotnet_library_license.htm
 • Plugin.Connectivity (MIT License)
  Copyright (c) 2017 James Montemagno
  https://github.com/jamesmontemagno/ConnectivityPlugin/blob/master/LICENSE
 • Plugings.Forms.Svg (MIT License)
  Copyright (c) 2014 Paul Patarinski
  https://github.com/paulpatarinski/Xamarin.Forms.Plugins/blob/master/LICENSE.md
 • Plugin.Settings (MIT License)
  Copyright (c) 2017 James Montemagno
  https://github.com/jamesmontemagno/SettingsPlugin/blob/master/LICENSE
 • Forms.InputKit (MIT License)
  Copyright (c) 2018 Enis Necipoglu
  https://github.com/enisn/Xamarin.Forms.InputKit
 • Net.Mobile (Apache License)
  Version 2.0, January 2004
  https://github.com/Redth/ZXing.Net.Mobile
 1. Tegenprestatie
  3.1. Het gebruiksrecht wordt u om niet verstrekt.
 2. Persoonsgegevens
  4.1. De App verwerkt persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zullen worden verwerkt conform het privacy beleid dat te vinden is op www.getin.direct/privacy.
 3. Updates
  5.1. IDODI BV brengt van tijd tot tijd updates uit die fouten kunnen herstellen of het functioneren van de App verbeteren.
  5.2. Beschikbare updates voor de App zullen kenbaar worden gemaakt via notificatie langs Apple’s Appstore, Google Play, waarbij het uw verantwoordelijkheid is deze notificaties bij te houden. De updates worden eveneens via dit platform uitgevoerd, dit vereist een actieve internetverbinding.
  5.3. Installatie van updates gebeurt met uw aparte toestemming. Voor een goede uitvoering van de updates is GetIN afhankelijk van de beschikbaarheid van Apple’s Appstore, Google Play, waarover IDODI BV geen controle heeft. IDODI BV is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor een juiste uitvoering van de updates. Geen aansprakelijkheid bestaat voor schade als gevolg van fouten die verholpen zijn in een door u niet geïnstalleerde update.
  6. Ondersteuning

  6.1. U bent zelf verantwoordelijk voor installatie en ingebruikname van de App en de bijbehorende webdienst.
  6.2. IDODI BV is bereid om op basis van een aparte overeenkomst onderhoud en ondersteuning te leveren. Neem hiervoor contact op met IDODI BV. Zonder een dergelijke overeenkomst is IDODI BV niet gehouden tot ondersteuning bij het gebruik van GetIN, behalve bij het herstellen van door u gemelde fouten.
 4. Garanties en aansprakelijkheid
  7.1. IDODI BV garandeert dat GetIN geen virussen, achterdeuren of kwaadaardige routines bevat; dat GetIN geen rechten van derden (zoals auteursrechten) schendt, waarbij uitgesloten zijn schendingen als gevolg van een specifiek gebruik van de App; zich in te spannen om gemelde gebreken aan de App zo snel mogelijk te onderzoeken en te herstellen of een workaround hiervoor uit te brengen (IDODI BV mag het herstel van fouten met beperkte impact uitstellen tot de eerstvolgende geplande update); maar voor het overige niets.
  7.2. Behoudens in geval van opzet of grove nalatigheid of het niet nakomen van een hierboven verleende garantie is IDODI BV jegens u niet aansprakelijk, op welke grond dan ook, voor enige schade in verband met GetIN.
  7.3. Geen aansprakelijkheid bestaat indien de schade niet binnen bekwame tijd na ontdekking is gemeld bij IDODI BV. Voorts bestaat geen aansprakelijkheid indien de schade het gevolg is van overmacht.
  7.4. De App communiceert via internet met een server onder beheer van IDODI BV om de dienst te kunnen leveren. IDODI BV spant zich in om deze server te allen tijde beschikbaar te laten zijn, maar doet hierover geen garanties. Van tijd tot tijd kan IDODI BV updates doorvoeren aan de server, hetgeen tot tijdelijke onbeschikbaarheid kan leiden. IDODI BV doet haar best u hierover vooraf te informeren. Alle bepalingen over updates, ondersteuning en aansprakelijkheid zijn van overeenkomstige toepassing op de server.
  7.5. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Apple’s Appstore.
  7.6. Geen aansprakelijkheid bestaat indien dit direct of indirect het gevolg is van het onjuist functioneren van Google Play.
 5. Duur van de overeenkomst
  8.1. Deze overeenkomst treedt in werking bij ingebruikname van de App en blijft dan voor onbepaalde tijd van kracht.
  8.2. De overeenkomst mag door zowel u als IDODI BV op ieder moment worden opgezegd met een opzegtermijn van een maand.
  8.3. Deze overeenkomst eindigt van rechtswege indien u in staat van faillissement wordt verklaard, u surséance van betaling aanvraagt of er algeheel beslag op uw vermogen wordt gelegd, u overlijdt, dan wel indien u in liquidatie treedt, opgeheven wordt of wordt ontbonden.
  8.4. Na beëindiging van de overeenkomst (om welke reden dan ook) dient u ieder gebruik van GetIN te staken en gestaakt houden. U dient dan alle kopieën (inclusief reservekopieën) van GetIN verwijderen van al uw systemen.
 6. Overige bepalingen
  9.1. Op deze eindgebruiksovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  9.2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor het arrondissement waarin IDODI BV gevestigd is.
  9.3. Indien enige bepaling uit deze overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst gestalte wordt gegeven.
  9.4. IDODI BV mag haar rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst overdragen aan een derde partij die de betreffende bedrijfsactiviteiten of de auteursrechten op GetIN van haar overneemt.
  9.5. Het is toegestaan de App alsook uw rechten en verplichtingen uit deze overeenkomst over te dragen aan een derde, mits u dit schriftelijk laat weten aan IDODI BV en alle kopieën van GetIN in uw bezit wist. De ontvangende partij moet zich naar IDODI BV committeren aan het bepaalde in deze overeenkomst.